สมาชิกสามัญ

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 157 คน (เรียงตามปีการศึกษาที่เข้า)

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ภาควิชา ปีการศึกษาที่เข้า
นาย สมบูรณ์ เมตตาริกานนท์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2526
นาย นพดล ทวีทำนุสิน ฟิสิกส์ประยุกต์ 2526
นาย เฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล คณิตศาสตร์ 2526
นาย ธนาชัย, ทวีชัย ปิยะศรีทอง, จีรวงศ์ศรีทอง เคมี 2526
นาง เนตรประภา สายธัญญา,โชติมานนท์ เคมี 2527
นาย พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา เคมี 2527
นางสาว วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร เคมี 2527
นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล ชีววิทยาประยุกต์ 2527
นาง จิตติมา วงศ์สถิตพร,กนกนัยการ ชีววิทยาประยุกต์ 2527
นาย สุพัฒ ธีระศักดิ์วิชยา ฟิสิกส์ประยุกต์ 2527
นาย ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, ธรสาธิตกุล เคมี 2528
นาย อธิเมศร์, รุ่งทิวา จิรชตกานต์, ธนสารสมบัติ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2528
นาย สาธิต มานะตั้งสกุลกิจ สถิติประยุกต์ 2528
นางสาว สุภา สินทวีวงศ? ชีววิทยาประยุกต์ 2528
นางสาว นริศรา อินทรจันทร์ เคมี 2528
นางสาว ศราวดี อยู่แสง ชีววิทยาประยุกต์ 2528
นาย สุศักดิ์ ตั้งเคียงศิริสิน สถิติประยุกต์ 2529
นาง ศิริพร เดชสิงห์, มั่นคง เคมี 2529
นางสาว ปรารถนา แสงพงศ์ชวาล เคมี 2529
นาย สุชาติ สุทินเผือก คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2529
นาง ปิบมาศ จตุรัตนชัยพร,โง้วมณี สถิติประยุกต์ 2529
นาย สุธีร์ ชุ่มเจริญ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2529
นาง วราภรณ์ มานะตั้งสกุลกิจ,เอื้ออำนวยชัย สถิติประยุกต์ 2529
นาย เจนจิตร์ หยกชฎาธาร สถิติประยุกต์ 2529
นาย ปนัย สนั่นเสียง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2530
นางสาว มณีรัตน์ กฤตยาประทานพร สถิติประยุกต์ 2530
นาย อภิรัฐ นุชทอง สถิติประยุกต์ 2530
นาย ไชยรัตน์ ถนอมวงษ์ สถิติประยุกต์ 2530
นาย สงวน วิบูลกาญจนกุล, บุญธรรมน้อย เคมี 2530
นาย วิชัย ยงค์เจริญชัย ชีววิทยาประยุกต์ 2530
นาย สิทธิพร ก่อรักเศวต ชีววิทยาประยุกต์ 2530
นาย วันชาติ จาติเสถียร ฟิสิกส์ประยุกต์ 2530
นางสาว สุทธิพัฒน์ ชมะนันทน์ ชีววิทยาประยุกต์ 2530
นางสาว ลัญชนา ธิติลักษณ์ ชีววิทยาประยุกต์ 2530
นางสาว จุฑาทิพย์ ตั้งพูลเจริญ เคมี 2530
นาง บุษบา ปรารมย์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2530
นางสาว สุวรรณี จรรยาพูน ชีววิทยาประยุกต์ 2530
นาย พสุนิต พุ่มมณีกร คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2531
นาง กรุณา กลิ่นหอม,อยู่สำราญ ชีววิทยาประยุกต์ 2531
นางสาว กฤตยาพร,กฤตยา เสริมผล ชีววิทยาประยุกต์ 2531
นาย ณัฏฐชัย, พรชัย จรัสสุนทรวงศ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2531
นาย วัชระ นิลสกุล เคมี 2531
นางสาว ชุติมา เจริญศิลป์ชัย ฟิสิกส์ประยุกต์ 2531
นาง กรรณิการ์ สุกปลั่ง , วรพฤกษ์จารุ ชีววิทยาประยุกต์ 2531
นาง สุทนี จาติเสถียร, ติยะชัยพานิช ชีววิทยาประยุกต์ 2531
นาย อนิรุทธ์ อัครอุปพันธ์ สถิติประยุกต์ 2531
นาง กฤตยา บรรจงจิตร, ลีละวงศ์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2532
นางสาว ธนัญญา วิจารณ์ ชีววิทยาประยุกต์ 2532
นาย อนุชา โฆษิตกุลจร ฟิสิกส์ประยุกต์ 2532
นาง ปราณี ทองดี,ปานผดุง สถิติประยุกต์ 2532
นาย ภูธนิน,ปิยะชาติ ปิยาภิมุข คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2532
นางสาว มุทิตา นุชอุดม คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2532
นาย ชดินทร์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ ชีววิทยาประยุกต์ 2532
นางสาว กิตติมา ไกรพีรพรรณ ชีววิทยาประยุกต์ 2532
นาย อดิสรณ์ ท่าพริก ฟิสิกส์ประยุกต์ 2532
นาง ชิดชนก มีใจซื่อ,มิตรอุปถัมภ์ เคมี 2532
นาง ลักษณาวดี วสันตทัศน์ สถิติประยุกต์ 2532
นาง ลักษณาวดี วสันตทัศน์ สถิติประยุกต์ 2532
นางสาว สุชาดา ผลโกศล เคมี 2532
นาง จารุวรรณ อนุรักษ์วงศ์ศรี, เสริมสัย ชีววิทยาประยุกต์ 2533
นาย ดล รัตนรักษ์ เคมี 2533
นาย ธวัฒน์ชัย เกษสุรินทร์ชัย เคมี 2533
นาย กานต์ วัชระกิติพงศ์ เคมี 2533
นางสาว นงนุช โกวิทวณิช สถิติประยุกต์ 2533
นาง ภูริตา,ขวัญเรือน นรนาถตระกูล, หลีสิน ชีววิทยาประยุกต์ 2533
นางสาว จารุวรรณ ชนาวงศ์ สถิติประยุกต์ 2533
นาง ศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย , ศิระกะ ชีววิทยาประยุกต์ 2533
นางสาว ปุณณมา ศิริพันธ์โนน เคมี 2533
นาย ศุภชัย สุมโนทยาน ฟิสิกส์ประยุกต์ 2533
นาง มุกดาวรรณ แจ่มกมล, กรพิทักษ์ศักดิ์ เคมี 2534
นาย วิชัย ฐิติเขตรอุดม สถิติประยุกต์ 2534
นาย อัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ ชีววิทยาประยุกต์ 2534
นางสาว ศิริรักษ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ชีววิทยาประยุกต์ 2534
นาย สุทธิชัย จงฤกษ์งาม สถิติประยุกต์ 2534
นาย ณัฐเมศร์, วุฒิภัณฑ์ โรจนพงศ์ทวี, คุมมินทร์ ชีววิทยาประยุกต์ 2534
นาง อัจฉรีย์ วุสทราค , เอี่ยมผ่อง ชีววิทยาประยุกต์ 2534
นางสาว กรกิตติ์ ขุนแก้ว ฟิสิกส์ประยุกต์ 2534
นาย สมชาติ ทรงจิตสมบูรณ์ เคมี 2534
นาง ศิวะพร ไตรรัตน์ชัชวาล, พรณัฐวุฒิกุล เคมี 2534
นาง วิจดา รัตตะมณี สถิติประยุกต์ 2535
นางสาว ณัฐชมนต์,เสาวณีย์ กวีพิสิทธิ์กุล,เลาห์ขจร คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2535
นาย เสกสม จีนะวิจารณะ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2536
นาย วีระชัย จิตรานุวัฒน์กุล เคมี 2537
นางสาว มยุรี นิติการุญ เคมี 2537
นางสาว มยุรี นิติการุญ เคมี 2537
นาย อภิวัฒน์ รัตนชาติชัย เคมี 2537
นางสาว สกุณา ศรีอโนมัย, สมิทธิสมบูรณ์ สถิติประยุกต์ 2537
นาย รชฏนวี จุลเจือวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2538
นาย ทรงคุณ สาสนะ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2538
นาย จุฬวัฒิ,นันทิ อัญชลิสังกาศ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2538
นาย วัลลภ อินทรสังขนาวิน ฟิสิกส์ประยุกต์ 2539
นาย ปิยะวัฒน์ บุญญะสาตะ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2539
นาย ปิติ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2539
นาย ธีรศักดิ์ พลอยเจริญ เคมี 2539
นาย วิพุธ พรรณวดี เคมี 2540
นาง พจนีย์ ญาณรธนกุล,ศรธรรมลี เคมี 2540
นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล เคมี 2540
นางสาว อัจฉราวรรณ ส่งไพศาล, กองเพชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2540
นางสาว กาญจนา ขจรเฉลิมศักดิ์ ชีววิทยาประยุกต์ 2540
นางสาว นุสรา ธรรมดี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2540
นาย ชั่งคุณ ศิริเฑียรทอง คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2540
นาย กิติศักดิ์ ปรัชญารักษา สถิติประยุกต์ 2541
นาย ปิติ เลิศมั่งมี ฟิสิกส์ประยุกต์ 2541
นางสาว ยุวศรี ไพชยนต์วิจิตร ชีววิทยาประยุกต์ 2541
นางสาว จุฬาภา ชูอำไพ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2541
นาย รัตนไชย พิสิษฐ์ธนางกูร คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2541
นาย รณพงษ์ เรืองเทพรัชต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2541
นางสาว วราภรณ์ ตั้งกิจเจริญวงศ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2541
นางสาว ลลิตา เจริญวุฒิวงษา ฟิสิกส์ประยุกต์ 2541
นางสาว นิภาพรรณ โสตถิยานนท์ เคมี 2542
นางสาว อาภาสี นาคสุข เคมี 2544
นางสาว นุศรา บุญประเสริฐ เคมี 2544
นาย ธีรพงศ์ กุลพรม สถิติประยุกต์ 2545
นางสาว ณัฐธิดา นุ่มวงศ์ เคมี 2546
นาย วรวิทย์ วงศ์กิระปราชญ์ ชีววิทยาประยุกต์ 2546
นางสาว จินดานันท์ หิรัญจันทร์ ชีววิทยาประยุกต์ 2546
นางสาว วนัสนันท์ ศิริวัฒน์ ชีววิทยาประยุกต์ 2546
นางสาว พัทธมน เรียงชัยนาม เคมี 2547
นางสาว สุพัตรา เจริญทรัพย์พานิช ชีววิทยาประยุกต์ 2548
นางสาว รสิมา จันทร์จำปา เคมี 2548
นาย ภาคภูมิ นันทิตย์วรกุล ชีววิทยาประยุกต์ 2548
นาย ทีฆายุ อรุณงามวงศ์ เคมี 2549
นาย วรวัธก์ สุขพานิช ชีววิทยาประยุกต์ 2549
นางสาว ขนิษฐา กลิ่นทุม เคมี 2549
นางสาว กมลรัตน์ มันตานนท์ เคมี 2549
นางสาว ปริยวรรณ ชูชัยวรากิจ เคมี 2549
นางสาว สุจิตรา บุญคง เคมี 2549
นางสาว กมลรัตน์ มันตานนท์ เคมี 2549
นาย จุฑาวัฒน์ หลีกาญจนา เคมี 2549
นางสาว ชิดชนก วิลัยพงษ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2550
นางสาว สุชาดา รักผึ้ง ชีววิทยาประยุกต์ 2550
นางสาว ชิดชนก วิลัยพงษ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2550
นาย ภัทรพงศ์ พงษ์เพียรไพโรจน์ เคมี 2550
นาย กฤศ ศิววงศ์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
นาย ภาณุพล สายทองแท้ ชีววิทยาประยุกต์ 2551
นางสาว นพวรรณ ชำนาญช่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2551
นาย อคิระ โอตะ ฟิสิกส์ประยุกต์ 2551
นางสาว ศศิภา นาประดิษฐ์ เคมี 2551
นางสาว ภูริตา ดีศรี ชีววิทยาประยุกต์ 2551
นางสาว ปิยะธิดา หะสิตะพงษ์ เคมี 2551
นาย ภูวดล เหรียญทอง ชีววิทยาประยุกต์ 2551
นาย รัชพล สถาปนา ชีววิทยาประยุกต์ 2551
นางสาว ยุวลี อินทร์วิลัย เคมี 2551
นาย สถาพร คล้ายสุบิน เคมี 2551
นางสาว ปารวดี ไคร้ชม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2551
นาย พละวัฒน์ อุ่นเรือน เคมี 2551
นางสาว นัทธ์หทัย วุฒิพรหมเมธี เคมี 2551
นางสาว พัทธ์ธีรา,ลักษมี แซ่เฮ้ง ชีววิทยาประยุกต์ 2551
นางสาว พรพิมล หาญประทุม ชีววิทยาประยุกต์ 2551
นาย ชาญวิทย์ ลิ้มไพบูลย์ เคมี 2551
นางสาว รัตติยากร บุญนิล เคมี 2552
นางสาว กุลภัสสร แพงพันธุ์ เคมี 2552
นางสาว กุลภัสสร แพงพันธุ์ เคมี 2552
นางสาว จิตติสุดา คำตรง เคมี 2552
นางสาว นฤมล ศรีประจันทร์ เคมี 2552
นางสาว จินดาพร ประเสริฐศรี ชีววิทยาประยุกต์ 2553
นางสาว ขวัญชนก ใจห้าว ชีววิทยาประยุกต์ 2553