บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดแรก

สมาคมสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน้าที่เกี่ยวกับสมาคม
1 นายพิชัยยุทธ์   เตชะพงษ์ นายกสมาคม
2 นายสมใจ   วงศ์สถิตพร อุปนายกคนที่ 1
3 นางวราภรณ์   มานะตั้งสกุลกิจ อุปนายกคนที่ 2
4 นางสาวสุทธิพัฒน์ ชมะนันท์ เลขานุการ
5 นางกรวรา   โพธิพันธุ์ ประชาสัมพันธ์
6 นางสาวสุนทรียา   วงศ์ศิริกุล เหรัญญิก
7 นายปิติ   อนนตพันธ์ นายทะเบียน
8 นางสาวอัญชลี     พันธ์เจริญพงศ์ สาราณียกร
9 นายเอกรัตน์   ไชยฤทธิ์ ปฏิคม
10 นางบุษบา   ปรารมย์ สวัสดิการ
11 นายอิทธิพล   แจ้งชัด กรรมการ
12 นายกฤษฎา บุศรา กรรมการ